Överlåtelsebesiktning eller Jordabalksbesiktning

Överlåtelsebesiktning eller Jordabalksbesiktning

Vad ska en köpare välja? En överlåtelsebesiktning eller en Jordabalksbesiktning. Det är skillnad på Jordabalksbesiktning och Överlåtelsebesiktning

Överlåtelsebesiktning enligt SBR-modellen består sammanfattningsvis av fyra delar;
1) tillhandahållna handlingar samt information från säljaren, 2) okulär besiktning,
3) riskanalys om sådan är påkallad samt
4) eventuell rekommendation om fortsatt teknisk utredning. Resultatet av överlåtelsebesiktningen som beskriver byggnadens skick rent byggtekniskt sammanställs i ett besiktningsutlåtande.

Överlåtelsebesiktningen omfattar inte installationer såsom el, värme, vatten, sanitet, maskinell utrustning, mekanisk ventilation, rökgångar eller eldstäder. Besiktningen omfattar inte energideklaration, miljöinventering, undersökningar som kräver ingrepp i byggnaden, provtryckning, radonmätning, fuktmätning eller annan mätning

I överlåtelsebesiktningen ingår inte att lämna åtgärdsförslag eller kostnadskalkyler.
Överlåtelsebesiktningens omfattning kan utökas eller inskränkas efter särskild överenskommelse mellan uppdragsgivaren och besiktningsmannen.

En jordabalksbesiktning omfattar de krav som jordabalken ställer på en köpare, dvs Jordabalksbesiktningen omfattar byggnadens skick rent byggtekniskt och installationer såsom el, värme, vatten, sanitet, maskinell utrustning, mekanisk ventilation, rökgångar och eldstäder. Besiktningen omfattar inte energideklaration, miljöinventering, undersökningar som kräver ingrepp i byggnaden, provtryckning, radonmätning, fuktmätning eller annan mätning. Normalt begränsar köparen undersökningen till de delar som är relevanta för den enskilda köparens behov.

 

Eftersom en Jordabalksbesiktning är så mycket mer omfattande ställer det krav på att besiktningsmannen har såväl en byggnadsingenjörsutbildning samt en komplettering inom fastighetsrätt. Dessutom krävs det av Fastighetshuset JSAN AB att besiktningsmannen har arbetat som mäklare och byggnadsingenjör i totalt minst 10 år.

Normalt väljs nivån Jordabalksbesiktning av köpare som vet vikten av en välutbildad besiktningsman och en mer omfattande besiktning.